วิสัยทัศน์

TSB พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบและที่อยู่อาศัยที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่


พันธกิจ

  • พัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง เน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัฒน์

ประวัติความเป็นมา

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไทยสมบูรณ์ จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท นโยบายการ ดำเนิน ธุรกิจจะเน้นงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงทำให้ได้รับความ ไว้วางใจและเป็นที่ ยอมรับ จากลูกค้าตลอดมา เป็นผลให้บริษัท สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ตามลำดับ

ลักษณะการดำเนินงาน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบ (COMMERCIAL LOW RISE) รูปแบบโครง การที่พัฒนา ได้แก่ ศูนย์ การค้า, โฮมออฟฟิต, ทาวน์โฮม, มินิออฟฟิต, อาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น โดยจะให้ความสำคัญกับทำ เลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพเป็นลำดับแรก ดังจะเห็น ได้ว่าโครงการที่พัฒนาทุกแห่งจะอยู่ติดถนนใหญ่ การเดินทางสะดวก

 

TAM IMAGE

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายศิริโรจน์ แซ่อึ้ง

ประธานกรรมการบริษัท

นายสรภพ อึงสมบูรณ์

กรรมการบริษัท

นายสมเกียรติ กุศลเรืองชัย

กรรมการบริษัท

นายนิเวส รัตนชัยเจริญ

กรรมการบริษัท