คำถามที่พบบ่อย

1. โครงการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่?

- ภายหลังจาก TSBAM รับซื้อโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว TSBAM จะมีหนังสือเชิญลูกหนี้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่ง TSBAM มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บนพื้นฐานของ ความร่วมมือระหว่างกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และผลประโยชน์สูงสุด ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้หากลูกหนี้หรือกิจการไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ โดยมีเหตุผลอันสมควรก็สามารถขยายระยะเวลารวมได้ โดยอนุโลมให้พิจารณาแนวทางที่ TSBAM จะได้รับชำระหนี้โดยเร็วและสูญเสียน้อยที่สุด อีกทั้ง TSBAM ยังเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลับคืนมาเจรจาประนอมหนี้ได้ใหม่ แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพื่อช่วยให้ลูกหนี้กลับสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติได้ต่อไป